Verksamheten

Vision och verksamhetsidé

Solkattens vision är att alla på Solkatten ska trivas, känna sig trygga och behandlas med respekt. Miljön är stimulerande och präglas av öppenhet och demokratiskt tänkande och pedagogerna skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Verksamhetsmål

Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö -18) ligger till grund för verksamheten på
Solkatten. Läroplanen för förskolan är indelad i olika områden och så här arbetar vi
för att leva upp till målen

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand
omfatta samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i
praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (Lpfö 2018)

På Solkatten gör vi det genom att:

– Stötta barnen att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
– Stötta barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra.
– Stötta barnens förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska
dilemman och livsfrågor i vardagen.
– Stötta barnen att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde
och de mänskliga rättigheterna.
– Stötta barnen att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar
utveckling och att aktivt delta i samhället.

Omsorg, utveckling och lärande

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig
själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara
grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande
bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar
och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” (Lpfö 2018)

På Solkatten gör vi det genom att:
– Personalen har samsyn om att barn är kompetenta, att barn kan. Vi stöttar
barnen att utveckla sin självständighet, tillit till den egna förmågan och samspel.
– Vi arbetar utifrån ett Montessoripedagogiskt arbetssätt där vi utgår från
barnens behov och önskemål, pedagogerna förbereder miljön med pedagogiskt
material och planerar aktiviteter som svarar mot barnens behov och intressen. Rutiner
planeras för den aktuella barngruppens behov med tanke på att alla barn ska få en så
välavvägd dag som möjlig. (Läs mer om Montessoripedagogiken här.)
– Arbeta med kreativ verksamhet som bild och form, drama, rytmik, musik, dans,
rörelse och yoga.
– Vi går till skogen för att uppleva naturen och plockar med oss den in i vårt
skapande arbete.
– Vi sop-sorterar och går till återvinningen varje vecka.
– Vi gör utflykter i närmiljön; små promenader med de minsta och utflykter till
bland annat museum med de äldre barnen.

Barnens delaktighet inflytande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta
ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnen har rätt till
delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt
ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
utbildningen.” (Lpfö 2018)


På Solkatten gör vi det genom att:
– Stötta barnen att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och
åsikter så att de ka påverka sin situation.
– Stötta barnenens förståelse för demokratiska principer och förmåga att
samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem, bland annat i våra barnråd och
matråd.
– Stötta barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för
Solkattens miljö, bland annat genom olika sysslor som barnen ansvarar för såsom
vattna blommor, sköta om våra odlingar, duka, vara köksnisse, sköta om fiskarna i
akvariet, kompostera och sopsortera.

Förskola och hem

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt
med hemmen.” (Lpfö 2018)

På Solkatten gör vi det genom att:
– Förskolan är ett föräldrakooperativ där alla föräldrar genom sitt arbete i
styrelse, arbetsgrupper och vid jourverksamhet får insikt i barnens vardag.
– Bjuda in föräldrar till utvecklingssamtal en gång per läsår samt ge möjlighet
till ytterligare samtal vid behov. Vid utvecklingssamtalen diskuterar vi gemensamt
barnets utveckling och lärande.
– Bjuda in till föräldramöten där vi presenterar och för diskussioner kring vår
verksamhet.
– Personal och föräldrar har en öppen dialog och att personalen tar emot
föräldrarnas synpunkter på verksamheten.