Montessori

På Solkatten arbetar vi utifrån Montessoripedagogiken. Den bygger på att barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara. Den svenska förskolans läroplan säger också att förskolans verksamhet ska främja lek, kreativitet och lustfyllt lärande. På Solkatten gör vi det genom att vara närvarande och medforskande pedagoger.

”Hjälp mig att finna mig själv”  är en grundtanke inom Montessoripedagogiken och för oss innebär det att vi stöttar barnets självkänsla där målet är att barnen ska vara nöjda med sig själva precis som de är.

”Hjälp mig att göra det själv” är en annan grundtanke inom Montessoripedagogiken. För oss innebär det att stötta barnens utveckling till självständiga och kompetenta individer med gott självförtroende.

Montessoripedagogiken bygger också på att barnen har frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört och i egen takt. Läroplanen säger att de behov och intressen som barnen själva ger uttryck för på olika sätt bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. På Solkatten gör vi det genom att ta tillvara på barnens initiativ och önskemål. Barnen får också fortsätta med sina aktiviteter till dess de är färdiga.

 Ingen kan lära någon annan något, men vi kan skapa tillfällen för lärandeupplevelser.

Både Montessoripedagogiken och förskolans läroplan utgår från idén att kunskap är något som varje människa måste förvärva. Vi ser det som att ingen kan lära någon annan något, men vi kan skapa tillfällen för lärandeupplevelse. För att kunna göra det måste vi utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap. För att kunna göra det måste vi se barnet – observera barnet. För att kunna observera barnet måste vi ordna miljön – säga skapa en atmosfär där det råder frihet och lugn – så att barnet kan vara sig självt. Både läroplan och Montessoripedagogik talar för en holistisk kunskapssyn; det handlar om hela människan och vi måste se till barnets alla behov.

Läroplanens värdegrund och Montessoripedagogiken står också för samma förståelse för att vi alla är beroende av varandra och vår miljö. Likaså finns beröringspunkter i förskolans uppdrag både vad gäller lärande och barns inflytande. Läroplanen talar om att utveckla identitet, lust att lära, självständighet och tillit till den egna förmågan – förmågan att visa hänsyn och förstå sina rättigheter och skyldigheter. Det är exakt vad barn i en Montessoriförskolans förberedda miljö får med sig ut i livet.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och under sin livstid nominerades hon vid tre tillfällen till Nobels Fredspris. Maria Montessori startade det senare så berömda Casa dei Bambini år 1907 och där utarbetade hon den metod som vi idag använder oss av på många förskolor och skolor över stora delar av världen.

 

Är du nyfiken på montessoripedagogiken? Här kan du läsa mer:

Svenska Montessoriförbundet

Maria Montessori Institutet