Verksamheten

Vision och verksamhetsidé

Solkattens vision är att alla på Solkatten ska trivas, känna sig trygga och behandlas med respekt. Miljön är stimulerande och präglas av öppenhet och demokratiskt tänkande och pedagogerna skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Verksamhetsmål

Skollagen och läroplanen för förskolan (LpFö -98/-10) ligger till grund för verksamheten på Solkatten. Läroplanen för förskolan är indelad i olika områden och så här arbetar vi för att leva upp till målen.

Normer och värden

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utvecka förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem” (LpFö -98/-10)

På Solkatten gör vi det genom att:

–          Stötta barnens förståelse för att alla människor har lika värde.

–          Stötta barnens förmåga till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

–          Stötta barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och att vilja hjälpa andra.

–          Tillsammans med barnen reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

–          Stötta barnen i att utveckla respekt för allt levande och omsorg om vår miljö.

Utveckling och lärande

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, behov och åsikter.” (LpFö -98/-10)

På Solkatten gör vi det genom att:

–          Personalen har samsyn om att barn är kompetenta, att barn kan. Vi stöttar barnen att utveckla sin självständighet och tillit till den egna förmågan.

–          Vi arbetar utifrån ett Montessoripedagogiskt arbetssätt där vi utgår från barnens behov och önskemål, samt förbereder miljön med pedagogiskt material och planerar aktiviteter som svarar mot barnens intressen och rutiner för att barnen ska få en så välavvägd dag som möjlig. (Läs mer om Montessoripedagogiken här.)

–          Arbeta med kreativ verksamhet som bild och form, drama, rytmik, musik, dans och rörelse. Bl. a dansar och yogar vi med barnen regelbundet.

–          Vi går till skogen för att uppleva naturen och plockar med oss den in i vårt skapande arbete.

–          Vi sopsorterar och går till återvinningen varje vecka.

–          Vi gör utflykter i närmiljön; små promenader med de minsta och utflykter till bland annat museum med de äldre barnen.

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” (LpFö -98/-10)

På Solkatten gör vi det genom att:

–          Stötta barnen att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter för att på så sätt få möjlighet att påverka sin situation.

–          Stötta barnen att utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att de får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, bland annat i våra barnråd och matråd.

–          Stötta barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för Solkattens miljö, bland annat genom olika sysslor som barnen ansvarar för såsom vattna blommor, sköta om våra odlingar, duka, vara köksnisse, sköta om fiskarna i akvariet, kompostera och sopsortera.

Förskola och hem

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.” (LpFö -98/-10)

På Solkatten gör vi det genom att:

–          Förskolan är ett föräldrakooperativ.

–          Bjuda in föräldrar till utvecklingssamtal en gång per termin samt ge möjlighet till ytterligare samtal vid behov. Vid utvecklingssamtalen diskuterar vi gemensamt barnets utveckling och lärande.

–          Bjuda in till föräldramöten där vi presenterar och för diskussioner kring vår verksamhet.

–          Personal och föräldrar har en öppen dialog och att personalen tar emot föräldrarnas synpunkter på verksamheten.